ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ LOGO และตราประทับของบริษัท
date 01/06/2017 Post by admin
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เป็น บมจ.ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น (เดิม บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม) เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, 2 และ ข้อ 44 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทยังคงเป็น “T” คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับ
ติดต่อเรา
*กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล
*กรุณาใส่ เบอร์โทร
*กรุณาใส่ อีเมล
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*กรุณาใส่ ข้อความ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
T Engineering Corporation Public Company Limited
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
Tel : 02-018-7190-8   Fax : 02-018-7199